آدیداس طرح

مدیر آدیداس طرح برنامه نویس  html/css/java/andorid #C ++C مهندس نرم افزار از دانشگاه آزاد